ટ્રાન્ઝિસ્ટર - બાઇપોલર (BJT) - સિંગલ

છબી ઉત્પાદક ભાગ નંબર ઉત્પાદક વર્ણન જથ્થો એકમ ભાવ હુકમ
LP395Z/LFT4 LP395Z/LFT4 Texas TRANS NPN 36V TO92-3 10613 ઉઠાવવું
LP395Z/LFT1 LP395Z/LFT1 Texas TRANS NPN 36V TO92-3 129045 ઉઠાવવું
LM395T LM395T Texas TRANS NPN 36V 2.2A TO220-3 17480 ઉઠાવવું
LP395Z/NOPB LP395Z/NOPB Texas TRANS NPN 36V TO92-3 54057 ઉઠાવવું
LM395T/NOPB LM395T/NOPB Texas TRANS NPN 36V 2.2A TO220-3 3918 ઉઠાવવું
JANTXV2N5237 JANTXV2N5237 Microsemi TRANS NPN 120V 10A TO-5 11125 ઉઠાવવું
JANTX2N3498 JANTX2N3498 Microsemi TRANS NPN 100V 0.5A TO-39 153 ઉઠાવવું
JANTX2N6274 JANTX2N6274 Microsemi TRANS NPN 100V 50A TO-3 8 1264.77000/ પીસી
JAN2N3735L JAN2N3735L Microsemi TRANS NPN 40V 1.5A TO5 23 12.14060/ પીસી
JANTXV2N2221AL JANTXV2N2221AL Microsemi TRANS NPN 50V 0.8A TO18 23 15.19039/ પીસી
JAN2N2219AL JAN2N2219AL Microsemi TRANS NPN 50V 0.8A 23 ઉઠાવવું
JANTX2N6298 JANTX2N6298 Microsemi TRANS PNP DARL 60V 8A TO-66 10891 51.52800/ પીસી
JANTX2N2906A JANTX2N2906A Microsemi TRANS PNP 60V 0.6A 54 15.06212/ પીસી
JAN2N5237 JAN2N5237 Microsemi TRANS NPN 120V 10A TO-5 22 ઉઠાવવું
JANTX2N3439 JANTX2N3439 Microsemi TRANS NPN 350V 1A 20 ઉઠાવવું
JANTXV2N2906A JANTXV2N2906A Microsemi TRANS PNP 60V 0.6A TO18 23 18.27925/ પીસી
JANTX2N930 JANTX2N930 Microsemi TRANS NPN 45V 0.03A 5782 3.00000/ પીસી
JANTX2N6052 JANTX2N6052 Microsemi TRANS PNP DARL 100V 12A TO-3 59 ઉઠાવવું
JANS2N4150 JANS2N4150 Microsemi TRANS NPN 70V 10A TO-5 10783 ઉઠાવવું
JAN2N4150 JAN2N4150 Microsemi TRANS NPN 70V 10A TO-5 1 ઉઠાવવું