ટ્રાન્ઝિસ્ટર - IGBTs - મોડ્યુલ્સ

છબી ઉત્પાદક ભાગ નંબર ઉત્પાદક વર્ણન જથ્થો એકમ ભાવ હુકમ
APTGLQ100A120T3AG APTGLQ100A120T3AG Microsemi PWR MOD IGBT4 1200V 185A SP3 36 ઉઠાવવું
APTGT50H120T3G APTGT50H120T3G Microsemi IGBT MOD TRENCH FULL BRIDGE SP3 36 ઉઠાવવું
APT70GR120J APT70GR120J Microsemi IGBT 1200V 112A 543W SOT227 11147 ઉઠાવવું
APTGT75TDU120PG APTGT75TDU120PG Microsemi IGBT MOD TRPL DUAL SOURCE SP6-P 36 ઉઠાવવું
APTCV60HM45BT3G APTCV60HM45BT3G Microsemi POWER MOD IGBT3 FULL BRIDGE SP3 36 ઉઠાવવું
APTGT150DA120G APTGT150DA120G Microsemi IGBT 1200V 220A 690W SP6 36 ઉઠાવવું
APT150GN60JDQ4 APT150GN60JDQ4 Microsemi IGBT 600V 220A 536W SOT227 64 ઉઠાવવું
APT100GN120JDQ4 APT100GN120JDQ4 Microsemi IGBT 1200V 153A 446W SOT227 30 ઉઠાવવું
APT150GT120JR APT150GT120JR Microsemi IGBT 1200V 170A 830W SOT227 9 ઉઠાવવું
APT60GA60JD60 APT60GA60JD60 Microsemi IGBT 600V 112A 356W SOT-227 7151 ઉઠાવવું
APTCV60HM45RT3G APTCV60HM45RT3G Microsemi POWER MOD IGBT3 FULL BRIDGE SP3 36 ઉઠાવવું
APTCV90TL12T3G APTCV90TL12T3G Microsemi POWER MODULE IGBT QUAD 900V SP3 10953 ઉઠાવવું
APT100GT120JR APT100GT120JR Microsemi IGBT 1200V 123A 570W SOT227 24 ઉઠાવવું
APTCV60TLM99T3G APTCV60TLM99T3G Microsemi POWER MODULE IGBT QUAD 600V SP3 10931 ઉઠાવવું
APTGT75TL60T3G APTGT75TL60T3G Microsemi POWER MODULE IGBT 600V 75A SP3 14 ઉઠાવવું
APT35GT120JU2 APT35GT120JU2 Microsemi IGBT 1200V 35A 260W SOT-227 36 ઉઠાવવું
APTGF100A120T3WG APTGF100A120T3WG Microsemi IGBT NPT PHASE 1200V 130A SP3 10894 ઉઠાવવું
APTGT300DU60G APTGT300DU60G Microsemi IGBT MOD TRENCH DUAL SOURCE SP6 36 ઉઠાવવું
APTGT200A602G APTGT200A602G Microsemi POWER MOD IGBT3 PHASE LEG SP2 36 ઉઠાવવું
APTGT75A60T1G APTGT75A60T1G Microsemi IGBT PHASE LEG TRENCH 600V SP1 36 ઉઠાવવું