ટ્રાન્ઝિસ્ટર - સ્પેશિયલ પર્પઝ

છબી ઉત્પાદક ભાગ નંબર ઉત્પાદક વર્ણન જથ્થો એકમ ભાવ હુકમ
ALD810027SCL ALD810027SCL Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET QUAD SAB 10.6V 16SOIC 1217 ઉઠાવવું
ALD810028SCLI ALD810028SCLI Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET QUAD SAB 10.6V EE 16SOIC 8 ઉઠાવવું
ALD810021SCL ALD810021SCL Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET QUAD SAB 10.6V EE 16SOIC 8 ઉઠાવવું
ALD810020SCL ALD810020SCL Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET QUAD SAB 10.6V EE 16SOIC 8 ઉઠાવવું
ALD810026SCLI ALD810026SCLI Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET QUAD SAB 10.6V EE 16SOIC 8 ઉઠાવવું
ALD910024SAL ALD910024SAL Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET DUAL SAB 10.6V 8SOIC 149 ઉઠાવવું
ALD910018SALI ALD910018SALI Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET DUAL SAB 10.6V 8SOIC 8 ઉઠાવવું
ALD810017SCL ALD810017SCL Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET QUAD SAB 10.6V EE 16SOIC 8 ઉઠાવવું
ALD910019SAL ALD910019SAL Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET DUAL SAB 10.6V EE 8SOIC 171 ઉઠાવવું
ALD910027SAL ALD910027SAL Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET DUAL SAB 10.6V 8SOIC 8 ઉઠાવવું
ALD810016SCL ALD810016SCL Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET QUAD SAB 10.6V EE 16SOIC 8 ઉઠાવવું
ALD810026SCL ALD810026SCL Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET QUAD SAB 10.6V 16SOIC 54 ઉઠાવવું
ALD910017SAL ALD910017SAL Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET DUAL SAB 10.6V EE 8SOIC 8 ઉઠાવવું
ALD810021SCLI ALD810021SCLI Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET QUAD SAB 10.6V EE 16SOIC 8 ઉઠાવવું
ALD910017SALI ALD910017SALI Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET DUAL SAB 10.6V 8SOIC 8 ઉઠાવવું
ALD810017SCLI ALD810017SCLI Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET QUAD SAB 10.6V EE 16SOIC 8 ઉઠાવવું
ALD810019SCLI ALD810019SCLI Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET QUAD SAB 10.6V EE 16SOIC 2275 ઉઠાવવું
ALD810027SCLI ALD810027SCLI Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET QUAD SAB 10.6V EE 16SOIC 8 ઉઠાવવું
ALD810022SCLI ALD810022SCLI Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET QUAD SAB 10.6V EE 16SOIC 8 ઉઠાવવું
ALD810028SCL ALD810028SCL Advanced Linear Devices, Inc. MOSFET QUAD SAB 10.6V 16SOIC 8 ઉઠાવવું