જડિત - FPGAs (ફિલ્ડ પ્રોગ્રામેબલ ગેટ એરે)

છબી ઉત્પાદક ભાગ નંબર ઉત્પાદક વર્ણન જથ્થો એકમ ભાવ હુકમ
APA300-BGG456 APA300-BGG456 Microsemi IC FPGA 290 I/O 456BGA 10 ઉઠાવવું
A3P600-1FGG484I A3P600-1FGG484I Microsemi IC FPGA 235 I/O 484FBGA 11083 ઉઠાવવું
A54SX16A-2FGG144I A54SX16A-2FGG144I Microsemi IC FPGA 111 I/O 144FBGA 11080 ઉઠાવવું
APA450-FG144I APA450-FG144I Microsemi IC FPGA 100 I/O 144FBGA 11054 ઉઠાવવું
AGLN060V5-VQG100I AGLN060V5-VQG100I Microsemi IC FPGA 71 I/O 100VQFP 11046 ઉઠાવવું
A54SX08A-TQG144A A54SX08A-TQG144A Microsemi IC FPGA 113 I/O 144TQFP 1384 ઉઠાવવું
A42MX36-3BG272I A42MX36-3BG272I Microsemi IC FPGA 202 I/O 272BGA 113 ઉઠાવવું
A54SX08A-1TQ100I A54SX08A-1TQ100I Microsemi IC FPGA 81 I/O 100TQFP 10963 ઉઠાવવું
AGL1000V2-FGG144T AGL1000V2-FGG144T Microsemi IC FPGA 97 I/O 144FBGA 10952 ઉઠાવવું
A54SX72A-FGG484M A54SX72A-FGG484M Microsemi IC FPGA 360 I/O 484FBGA 44 ઉઠાવવું
A3PN060-2VQG100 A3PN060-2VQG100 Microsemi IC FPGA 71 I/O 100VQFP 11703 ઉઠાવવું
A3PE600-1PQ208 A3PE600-1PQ208 Microsemi IC FPGA 147 I/O 208QFP 9613 ઉઠાવવું
M7AFS600-1FGG484I M7AFS600-1FGG484I Microsemi IC FPGA 172 I/O 484FBGA 347 ઉઠાવવું
M1A3P400-1PQG208I M1A3P400-1PQG208I Microsemi IC FPGA 151 I/O 208QFP 2171 ઉઠાવવું
M1A3P1000-PQG208 M1A3P1000-PQG208 Microsemi IC FPGA 154 I/O 208QFP 1398 ઉઠાવવું
A42MX24-PLG84M A42MX24-PLG84M Microsemi IC FPGA 72 I/O 84PLCC 120 ઉઠાવવું
AGL400V2-FG484 AGL400V2-FG484 Microsemi IC FPGA 194 I/O 484FBGA 10872 ઉઠાવવું
M2GL010T-VFG256I M2GL010T-VFG256I Microsemi IC FPGA 138 I/O 256VFBGA 2962 ઉઠાવવું
A54SX72A-1FG484M A54SX72A-1FG484M Microsemi IC FPGA 360 I/O 484FBGA 32 ઉઠાવવું
APA300-BGG456I APA300-BGG456I Microsemi IC FPGA 290 I/O 456BGA 413 ઉઠાવવું