ફાઇબર ઓપ્ટિક્સ - ટ્રાન્સમિટર્સ - ડ્રાઇવ સર્કિટરી ઈન્ટિગ્રેટેડ

છબી ઉત્પાદક ભાગ નંબર ઉત્પાદક વર્ણન જથ્થો એકમ ભાવ હુકમ
FTXD02SL1C FTXD02SL1C Finisar Corporation MOD TX VCSEL 12X2.5G SNAP12 8957 ઉઠાવવું
GP1FA512TZ0F GP1FA512TZ0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 690 ઉઠાવવું
GP1FMV51TK0F GP1FMV51TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 687 ઉઠાવવું
GP1FM514TZ0F GP1FM514TZ0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER POF SQ 5V NONSCREW 681 ઉઠાવવું
GP1FA313TZ GP1FA313TZ Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 15.5MBPS 674 ઉઠાવવું
GP1FD210TP GP1FD210TP Sharp Microelectronics TX DIGITAL AUDIO MINI JACK 8MBPS 661 ઉઠાવવું
GP1FAV51TK0F GP1FAV51TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 656 ઉઠાવવું
GP1FAV55TK0F GP1FAV55TK0F Sharp Microelectronics XMITTER FIBER OPTIC 50MB/S SHTTR 643 ઉઠાવવું
GP1FAV30TK0F GP1FAV30TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 15.5MBPS 641 ઉઠાવવું
GP1FP513TK GP1FP513TK Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 639 ઉઠાવવું
GP1FA352TZ0F GP1FA352TZ0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 15.5MBPS 621 ઉઠાવવું
GP1FAV50TK0F GP1FAV50TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 613 ઉઠાવવું
GP1FA512TZ GP1FA512TZ Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 609 ઉઠાવવું
GP1FM513TZ GP1FM513TZ Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 577 ઉઠાવવું
GP1FAV31TK0F GP1FAV31TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 15.5MBPS 576 ઉઠાવવું
GP1FMV31TK0F GP1FMV31TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 15.5MBPS 575 ઉઠાવવું
GP1FA551TZ GP1FA551TZ Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 565 ઉઠાવવું
GP1FA514TZ GP1FA514TZ Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 563 ઉઠાવવું
GP1FD310TP GP1FD310TP Sharp Microelectronics TX DIGITAL AUDIO MINI JACK 8MBPS 562 ઉઠાવવું
P1TX4C-SX4V-01MM-DC P1TX4C-SX4V-01MM-DC Omron MODULE FIBER OPTIC XMIT 6.6GB 7274 ઉઠાવવું