ઈન્વર્ટર

છબી ઉત્પાદક ભાગ નંબર ઉત્પાદક વર્ણન જથ્થો એકમ ભાવ હુકમ
S-12564 S-12564 Kyocera Display INVERTER FOR GRAPHIC MODULE 37 25.06240/ પીસી
LXM1623-05-41 LXM1623-05-41 Microsemi MOD INVERTER CCFL DUAL 4W 5V 11169 ઉઠાવવું
LXMG1624-12-61 LXMG1624-12-61 Microsemi MOD INVERTER CCFL DUAL 6W 12V 11165 ઉઠાવવું
LXMG1623-05-62 LXMG1623-05-62 Microsemi MOD INVERTER CCFL DUAL 6W 5V 11067 ઉઠાવવું
LXM1643-12-61 LXM1643-12-61 Microsemi MOD INVERTER CCFL QUAD 6W 12V 11036 ઉઠાવવું
LXM1617-12-41 LXM1617-12-41 Microsemi MOD INVERTER CCFL 4W 12V PROG 11014 ઉઠાવવું
LXM1623-12-61 LXM1623-12-61 Microsemi MOD INVERTER CCFL DUAL 6W 12V 10921 ઉઠાવવું
LXMG1643-12-62 LXMG1643-12-62 Microsemi MOD INVERTER CCFL QUAD 6W 12V 10908 ઉઠાવવું
LXMG1621-04 LXMG1621-04 Microsemi MOD INVERTER CCFL DIM DUAL 5MA 10895 ઉઠાવવું
LXMG1811-05-61S LXMG1811-05-61S Microsemi MOD INVERTER CCFL 6W 5V PROG 10885 ઉઠાવવું
LXMG1618A-12-42 LXMG1618A-12-42 Microsemi MOD INVERTER CCFL 4W 12V PROG 10880 ઉઠાવવું
LXM1623-05-62 LXM1623-05-62 Microsemi MOD INVERTER CCFL DUAL 6W 5V 10858 ઉઠાવવું
LXM1623-05-61 LXM1623-05-61 Microsemi MOD INVERTER CCFL DUAL 6W 5V 10828 ઉઠાવવું
LXMG1811-05-62S LXMG1811-05-62S Microsemi MOD INVERTER CCFL 6W 5V PROG 10799 ઉઠાવવું
LXMG1621-01 LXMG1621-01 Microsemi MOD INVERTER CCFL DUAL DGTL DIM 10631 ઉઠાવવું
LXMG1618A-03-21 LXMG1618A-03-21 Microsemi MOD INVERTER CCFL 2.2W 3.3V PROG 10570 ઉઠાવવું
LXM1618-03-21 LXM1618-03-21 Microsemi MOD INVERTER CCFL 2.2W 3.3V PROG 10500 ઉઠાવવું
LXMG1617A-05-22 LXMG1617A-05-22 Microsemi MOD INVERTER CCFL 2.2W 5V PROG 10425 ઉઠાવવું
LXM1618-12-41 LXM1618-12-41 Microsemi MOD INVERTER CCFL 4W 12V PROG 10280 ઉઠાવવું
LXM1621-04 LXM1621-04 Microsemi MOD INVERTER CCFL DIM DUAL 5MA 10171 ઉઠાવવું